ژیانی من
گؤلدا مایەر
شەفیقی حاجی خدر
552

فایلی کتێب
داگرتن

ژیانی گۆڵدامایەر